Program


Rijeka za sve na usluzi građanima

Nastaviti razvijati portal E-usluga i Informacijski servis Grada Rijeke uvođenjem većeg broja usluga koje se mogu obaviti online, bez potrebe dolaska u prostorije gradske uprave.

Jačati ulogu mjesnih odbora u kreiranju razvojnih politika i zadovoljavanja socijalnih, kulturnih, sportskih i drugih potreba građana.

Nastaviti provoditi Riječki program lokalnog partnerstva uz osuvremenjivanje postupaka prijava, realizacija i izvještavanja u cilju povećanja participiranja građana, udruga i volontera u njemu.

Nastaviti provođenje programa Malih komunalnih akcija uz osiguravanje bolje informiranosti građana o projektu i većeg uključivanja u prijavljivanje projekata uređenja u kvartovima.

Povećati proračunska sredstva za mjesne odbore do 10% godišnje.

Uz postojeći portal E-konzultacija i različite načine participativnog budžetiranja, uvoditi i druge oblike sudjelovanja građana u planiranju i donošenju odluka, prema europskim primjerima dobre prakse.

Nastaviti provođenje projekata vezanih uz razvoj transparentnosti rada javne uprave.

Portal Otvorenih podataka Grada Rijeke kontinuirano dopunjavati novim bazama podataka iz gradskog sustava.

U okviru razvoja projekta Europske prijestolnice kulture organizirati programe u preuređenom prostoru Ri Huba (ex. Bernardi) usmjerene pomaganju građanskim inicijativama, a u cilju postizanja što veće uključenosti Riječanki i Riječana u planiranje, odlučivanje i nadzor ostvarivanja ideja za poboljšanje života u gradu

Organizirati i dalje razvijati tržnice na malo na području grada Rijeke kroz gradsko trgovačko društvo Rijeka Plus.

Omogućiti prodaju gradskih stanova zainteresiranim najmoprimcima pod povoljnim uvjetima.

Radi povećanja transparentnosti, u nadzorne odbore gradskih tvrtki uključiti predstavnike oporbe u Gradskom vijeću.

Uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja imovinom s javno objavljenim registrom gradske imovine, uvođenjem sustava kvalitete ISO 55000

Uključiti građane u brigu o zajedničkoj gradskoj imovini kroz aktivno informiranje građana, omogućavanje sudjelovanja u sustavu prijava oštećenja zajedničke gradske imovine, dobivanja povratnih informacija i sl.

Intenzivirati aktivnosti na proširenju i definiranju dodatnih kriterija i tematskih ciljeva razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za idući europski semestar 2021. - 2028. kroz koji Urbana aglomeracija ponovno može dobiti značajna bespovratna sredstva.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

U sklopu reorganizacije komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke u svrhu povećanja efikasnosti uz manje troškove, sve potporne funkcije KD Autotrolej d.o.o. i TD Rijeka Promet d.d. izdvojene su u novo trgovačko društvo – Poslovni sustavi d.o.o. – koje se primarno bavi strateškim razvojem i poslovnom podrškom. Istovremeno su komercijalne i uslužne djelatnosti upravljanja parkiralištima i organizacija prijevoza prešle u novu tvrtku Rijeka plus d.o.o., a Autotrolej i Rijeka Promet nastavili su obavljati svoju komunalnu djelatnost uređenja cesta i javnog gradskog prijevoza. Reorganizacija je provedena prelaskom postojećih djelatnika u novoosnovana društva i nastavlja i u idućem razdoblju.

Grad Rijeka ušao je u proces uključivanja u nacionalni sustav e-Građani, što će postojećim korisnicima ovog sustava omogućiti automatsko korištenje svih e-usluga Grada Rijeke, kao što su računi za objedinjenu naplatu, plaćanje kredita za stanove i drugo. Pokrenut je i Informacijski servis Grada Rijeke, dostupan na redizajniranom portalu e-usluga koji korisnicima omogućava registraciju i korištenje velikog broja već sada dostupnih usluga Grada Rijeke.

Prelaskom poslova izdavanja građevinskih dozvola i ostalih dokumenata vezanih uz graditeljstvo i prostorno uređenje iz Ureda državne uprave u gradsku nadležnost, bitno su ubrzani procesi izdavanja građevinskih dozvola i povećana je efikasnost rada ovih službi. Dok su ovi poslovi bili pod državnom upravom, postupci za izdavanje dozvola pokretali su se tek 6 do 8 mjeseci nakon podnošenja zahtjeva, a sada se pokreću odmah.

što se tiče građevinskih dozvola, od trenutka kada je dostavljena sva dokumentacija i zahtjev usklađen sa svim zakonskim uvjetima, dozvole se izdaju u roku od 15 dana, odnosno maksimalno u roku od 30 dana. Za uporabne dozvole, u roku od 8 dana određuje se termin tehničkog pregleda i, ukoliko nema zapreke, uporabna dozvola izdaje se dan nakon obavljenog pregleda.

Pored ovih poslova, rješavaju se predmeti legalizacije građevina. Do sada je pravomoćno riješeno 5.810 odnosno 67% predmeta, a trenutno je u radu još 1.900 predmeta. Time je obrađeno cca 90% zahtjeva pristiglih u zakonom postavljenom roku. Naknadno, tijekom 2015. i 2016. zaprimljeno je dodatnih 350 zahtjeva kao proširenje već podnesenih zahtjeva.

Rijeka je tri puta za redom, u svim dosadašnjim neovisnim istraživanjima pod nazivom LOTUS, proglašena najtransparentnijim gradom u Hrvatskoj. Tu titulu nosi zahvaljujući zadovoljenju preciznih parametara kojima se mjeri otvorenost sjednica gradskog vijeća i javnost rada gradonačelnika, količina dostupnih dokumenata i informacija na gradskom web portalu, pri čemu Rijeka objavljuje sve donesene odluke i Vijeća i gradonačelnika. U istraživanju se još mjeri i otvorenost proračuna i proračunskih dokumenata, funkcioniranje mjesne samouprave i suradnja s udrugama civilnog sektora.

Kroz Riječki program lokalnog partnerstva, koji podrazumijeva udruživanje građana i volontera te financijsku podršku Grada, u protekle 4 godine na području Grada Rijeke realiziran je 31 projekt, za što je utrošeno 651.198 kuna proračunskih sredstava. Najviše je realiziranih projekata unutar ovog programa vezano za uređenja okoliša dječjih vrtića, školskih dvorišta, površina za sport i rekreaciju te eko-projekata.

Kroz Program Male komunalne akcije koji obuhvaća komunalne radove na područjima mjesnih odbora koji se provode po prijedlozima građana, u protekle četiri godine uloženo je 45,3 milijuna kuna iz Proračuna. Svake godine za tu je namjenu planirano 10 milijuna kuna.

Redizajniran je gradski portal www.rijeka.hr s ciljem daljnjeg podizanja transparentnosti rada uprave i povećanja sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka te uključivanja građana u planiranje i donošenje Proračuna.

Pokrenut je Portal otvorenih podataka Grada Rijeke, sa strojno čitljivim i lako pretraživim bazama podataka cjelokupnog gradskog sustava. Redizajniran je i portal E-usluga Grada Rijeke te je za pojedine usluge građanima omogućeno jednostavnije i brže predavanje zahtjeva u online obrascima.

S ciljem razvoja građanskog društva Grad je u riječke osnovne škole uveo program Građanskog odgoja i obrazovanja te izradio udžbenik za provođenje programa. Rijeka je jedini grad u Hrvatskoj koji je to učinio.