Program


Rijeka za nezaposlene i socijalno ugrožene

Izgraditi novih 200 stanova za građane slabijeg imovinskog statusa i dodijeliti ih u najam po Listi prioriteta.

U cilju povećanja zaposlenosti i zapošljivosti realizirati sljedeće projekte:

  • osnovati Klub 50 + kroz koji će se provoditi organizirana edukacija nezaposlenih osoba starijih od 50 godina s ciljem jačanja njihovih kompetencija na tržištu rada,

  • otvoriti inkubator za žensko poduzetništvo s ciljem poticanja žena na poduzetništvo uz mentorstvo osoba koje su prošle to iskustvo,

  • u suradnji s nadležnim ustanovama organizirati promotivne aktivnosti u cilju brže prekvalifikacije nezaposlenih osoba za deficitarna zanimanja,

  • kroz suradnju s udrugama civilnog društva povećati zapošljivost ranjivih skupina društva u smislu projektnog zapošljavanja i samozapošljavanja,

  • razvijati nove oblike socijalne politike koja je dodatno usmjerena na razvoj socijalnog poduzetništva u skladu sa Strategijom Europske unije Europa 2020.,

  • promovirati socijalno poduzetništvo i edukaciju nezaposlenih za uključivanje u tu vrstu poduzetništva koja podrazumijeva ostvarenje socijalnih ciljeva uz poštivanje poduzetničkih principa, a ujedno omogućava i aktivan angažman u zajednici kroz koji korisnici stječu iskustvo i povećavanju svoje šanse za zaposlenje,

  • poticati urbano vrtlarstvo i hortikulturu kao oblik aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici te stjecanja iskustava u ekološki održivoj poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem samozapošljavanja,

  • napraviti internetski portal koji će objediniti informacije o dostupnim oblicima edukacije za nezaposlene osobe i mogućnostima samozapošljavanja.

Razvojem novih socijalnih usluga uvesti:

  • Program jednakih mogućnosti djece bez roditeljske skrbi i djece s poremećajima u ponašanju,

  • Savjetovalište u zajednici (SUZA) s ciljem provođenja aktivnosti zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja.

Razvijati daljnji interdisciplinarni pristup pri provedbi socijalne politike Grada Rijeke u smislu komunikacije i suradnje s državnim i županijskim institucijama, udrugama civilnog društva i drugim čimbenicima društva te sudjelovati u praćenju osiguranja kvalitete funkcioniranja ustanova socijalne skrbi.

Izraditi mapu udruga koje djeluju na području Rijeke i to prema djelatnosti, broju korisnika uslugama, uspješnosti u realizaciji programskih ciljeva i slično, s ciljem jačanja i razvoja suradnje s udrugama civilnog društva pri ostvarivanju ciljeva socijalne politike Grada Rijeke i podizanja kvalitete socijalnih usluga.

Modernizirati sustav financiranju programa udruga uspostavom financiranja prema uspješnosti i kvaliteti programa te ciljevima programa.

 

Ostvarenja iz proteklog četverogodišnjeg razdoblja:

Zadržana je visoka razina socijalne zaštite građana u kojoj je ukupan broj korisnika pomoći, pojedinaca i kućanstava gotovo 9000, a ukupan broj ostvarenih prava 15.957. Zakonska obaveza Grada je pomagati tek 1302 korisnika, odnosno kućanstava, svi ostali pomoć ostvaruju zahvaljujući izrazitoj socijalnoj orijentaciji Grada Rijeke. Socijalnim programom Grada Rijeke izravno ili neizravno štiti se približno 12% svih riječkih kućanstava.

Gradska Odluka o socijalnoj skrbi u proteklom je razdoblju promijenjena u smislu širenja broja korisnika gradske socijalne pomoći i povećanja oblika prava koja se mogu koristiti. Program je dodatno dopunjen s 2 nove kategorije korisnika za primanje pomoći: jednoroditeljske obitelji i starije radno neaktivne osobe bez osobnih prihoda.

Omogućena su ukupno 23 različita socijalna prava, odnosno oblika pomoći, naknade različitih mjesečnih troškova stanovanja, zdravstvenih usluga i sl., redovite novčane potpore ili jednokratne potpore u obliku poklon-bonova.

Razvijena je aplikacija Socijalni kalkulator za online informiranje o mogućnostima ostvarivanja prava iz gradskog socijalnog programa. Aplikacija je prepoznata kao jedan od najboljih europskih projekata na natječaju Europskog instituta za javnu upravu i dobila je nagradu na temu partnerske uloge javnog sektora u stvaranju boljeg društva.

U promjenama gradske Odluke o socijalnoj skrbi podignut je cenzus prihoda za samačka kućanstva sa 2.000 na 2.300 kn. Uvedeno je besplatno centralno grijanje za korisnike zajamčene minimalne naknade. Prošireno je pravo na pučku kuhinju na nove korisnike (za sve članove kućanstva). Uveden je jednokratni godišnji poklon-bon za nabavku kućanskih uređaja samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Uz pomoć umirovljenicima čija je mirovina manja od 1.400 kuna i kojima Grad mjesečno pokriva razliku do 2.000 kuna, uvedena je i mjesečna novčana pomoć radno neaktivnim osobama starijim od 65 godina bez osobnih primanja.

Sa 1.000 na 2.000 kuna povećan je iznos pomoći za nabavu opreme za novorođenčad iz socijalno ugroženih obitelji.

Za dojenčad rizičnog zdravstvenog statusa osigurano je i besplatno adaptirano mlijeko do navršene prve godine života, kao i jednokratni poklon-bon za opremu za novorođenče. Dodatno je korisnicima dječjeg doplatka omogućeno korištenje prava na zamjensko (prilagođeno) mlijeko za dojenčad do 12 mjeseca života.

Za djecu i mlade iz socijalno ugroženih obitelji omogućeno je podmirenje troškova boravka u jaslicama ili vrtiću, podmirenje troškova užine (marende) u osnovnoj školi, podmirenje troškova prehrane u produženom i cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi, poklon-bon za knjige za osnovnu školu, podmirenje troškova prijevoza javnim gradskim prijevozom do škole/fakulteta.

Prava vezana uz odgoj i obrazovanje omogućena su i udomljenoj djeci ili udomiteljima koji imaju prebivalište/stalni boravak na području grada te osobama s intelektualnim oštećenjem.

Uvedena je jednokratna godišnja novčana potpora redovitim učenicima srednje škole i studentima za potrebe vezane uz obrazovanje. Osigurane su stipendije za učenike i studente koji dolaze iz sredina težeg materijalnog stanja.

Osigurani su poklon-bonovi za školske udžbenike te novčana potpora za školski pribor djeci branitelja iz Domovinskog rata, tijekom cijeloga srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja.

Sa Zakladom Hrvatska za djecu sklopljen je jednogodišnji ugovor o dodjeli financijskih sredstava za prehranu djece u potrebi u riječkim osnovnim školama.

Omogućeno besplatno korištenje specifičnih socijalnih usluga (npr. specijalni prijevoz za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, savjetovalište za prehranu, stručna psihosocijalna pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci čiji roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti).

Dobrovoljnim darivateljima krvi, kojima je do donedavno bio omogućen besplatan prijevoz unutar prve zone, sada je omogućen besplatan prijevoz na svim zonama na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej.

Novom Odlukom ustanovljeno je da sva prava iz Socijalnog programa mogu ostvarivati i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada Rijeke.

Nakon uređenja prihvatilišta za beskućnike u prostoru koji vodi udruga Oaza i u koji se može smjestiti 12 do 15 osoba, udruzi Oaza u ovom je razdoblju dodijeljen još i stan površine 102 m², namijenjen smještaju žena beskućnica.

U zimskim je uvjetima organiziran smještaj beskućnika u gradski nužni smještaj i prostor Gradskog Crvenog križa uz dodjelu jednog obroka dnevno.

Nakon što je u ranijem razdoblju u opremanje Hospicija Riječke nadbiskupije, kapaciteta 14 – 15 kreveta za teško bolesne, Grad Rijeka uložio milijun kuna, od ovog razdoblja sufinancira još i troškove rada jednog tima Doma zdravlja PGŽ koji umirućim građanima pruža palijativnu skrb u njihovim domovima.

U Psihijatrijskoj bolnici Lopača obnovljen je Paviljon B radi poboljšanja kvalitete bolničkog smještaja za kronično oboljele odrasle osobe te djecu i adolescente. Preuređena je i opremljena praonica, te saniran uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda.

Grad Rijeka kontinuirano u značajnom iznosu financira rad tajnog Skloništa i savjetovališta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji.