Program


EU projekti

Ulazak u Europsku uniju Grad Rijeka dočekao je s nizom pripremljenih projekata i dokumentacija za njih. Dokaz tome je broj odobrenih projekata, ali i njihova ukupna vrijednost sufinancirana bespovratnim EU sredstava.

U razdoblju od 2013. do 2017. godine Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje iz europskih fondova za sveukupno 67 projekata.

Za dodatnih 16 novo prijavljenih projekata čeka se odobrenje.

Rijeka je prva u Hrvatskoj osnovala Urbanu aglomeraciju, a u sklopu odobrenog paketa je 17 projekata iz području socijalne politike, mladih, poduzetništva, toplinarstva i obnove industrijske baštine.

Za 3 kapitalna projekta na području grada Rijeke nositelji su Sveučilište, HŽ i Fond za energetsku učinkovitost.

Ukupno je 86 značajnijih projekata.

Ukupna vrijednost projekata viša je od 560 milijuna kuna.

Istovremeno, u pripremi je 15-ak novih projekata za koje će Grad Rijeka prijaviti za sufinanciranje iz raznih EU programa, odnosno fondova.

Uz to, za kapitalni projekt vrijedan 1,7 milijardi kuna, vezan za vodovod i odvodnju, uključujući pročišćivač, očekuje se odobrenje sredstava u visini 1,2 milijarde kuna. Riječ je o jednom od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru u Hrvatskoj. Projektom je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda na lokaciji Delta, čiji je udio u ukupnoj investiciji 500 milijuna kuna. Uz to, predviđena je gradnja i rekonstrukcija 217 km kanalizacije i 126 crpnih stanica kojima će se dostići priključenost na javnu kanalizaciju za 92% stanovništva na području gradova Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje i Čavle. Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje predviđena je i obnova i gradnja 100 km sustava javne vodoospkrbe.

Osim Grada, uspješnost korištenja EU izvora za sufinanciranje projekata bilježe i komunalna društva KD Čistoća, TD Energo i KD Autotrolej, čiji je vozni park obnovljen s 40 niskopodnih autobusa na stlačeni prirodni plin, u sklopu plana uvođenja ekološki prihvatljivijeg goriva u javni gradski prijevoz. Riječ je o investiciji za koju je iz europskih fondova osigurano više od 60 milijuna kuna.

Uz to, treba naglasiti da je pored 30 projekata energetske obnove objekata škola i vrtića kojima je nositelj Grad Rijeka, zahvaljujući dobroj organiziranosti stanara i upravitelja zgrada u proteklom mandatu u Rijeci obnovljena 91 fasada iz europskih sredstava namijenjenih podizanju energetske učinkovitosti. U tome je Rijeka najuspješnija u Hrvatskoj. Trenutno se očekuju rezultati natječaja za sufinanciranje energetske obnove na koji se prijavilo 128 zgrada iz Rijeke što je najveći broj u odnosu na prijave iz svih ostalih gradova u Hrvatskoj.

Ovo razdoblje bilo je zahtjevno jer je, što se europskih programa tiče, obuhvaćalo i pretpristupno razdoblje, kao i razdoblje članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Grad Rijeka je u proteklom mandatu bio u mogućnosti prijaviti projekte za sufinanciranje kroz slijedeće programe:

  1. Pretpristupne programe,

  2. Programe Unije,

  3. Transnacionalne programe,

  4. Strukturne i investicijske fondove.

Treba istaknuti da je Grad osigurao sufinanciranje za provedbu projekata iz svih navedenih programa.

Kod prijavljivanja projekata prioritet je bio dobivanje sredstava za provedbu projekata i aktivnosti koje su važne za građane.

Područja projekata za koje je odobreno sufinanciranje, odnosno područja provedbe aktivnosti, odnose se na: poboljšanje dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga, unapređenje socijalne uključenosti i integracije, pomoć žrtvama nasilja, povećanje dostupnosti javnih usluga, poticanje poduzetništva, energetsku učinkovitost, promet, zaštitu prirode i okoliša, valorizaciju kulturne i industrijske baštine.

Ciljane skupine u projektima su svi segmenti stanovnika grada Rijeke obzirom na dobne (od predškolaca do umirovljenika), spolne, socijalne i druge karakteristike. Uvijek se nastojalo u projekte uključiti socijalno ugrožene, marginalizirane i skupine podložne socijalnom isključenju.

Treba podsjetiti da u pretpristupnom razdoblju (pretpristupni fondovi), radi ekonomskih pokazatelja koji Primorsko-goransku županiju smještaju iznad hrvatskog prosjeka (uz Grad Zagreb i Istarsku županiju), nismo mogli predlagati projekte koji su financirani iz financijski najizdašnijih komponenti IPA pretpristupnog programa, izuzev projekta za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina kojeg je EU financirao s gotovo 200 milijuna kuna.

Stoga je Grad uložio dodatni napor u apliciranje za sredstva iz Programa Unije i Transnacionalnih programa. Ta je sredstva teže dobiti jer se za njih mogu natjecati institucije iz svih zemalja članica i zemalja kandidata, a Grad Rijeka bio je, primjerice, najuspješnija institucija u Hrvatskoj po broju odobrenih projekata iz programa CIP ICT PSP, koji se odnosi na korištenje informacijskih tehnologija u povećanju dostupnosti raznih vrsta usluga.

Na natječaju iz programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Grad Rijeka postigao je najbolje rezultate od svih partnera po broju odobrenih projekata u kojima je nositelj (glavni partner).

U 2016. godini iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE odobreno je sufinanciranje za 5 projekata, što je veliki uspjeh, budući da je prolaznost na ovom natječaju bila samo 5,6% (od 620 prijavljenih projekata sufinanciranje je odobreno za 35 projekata). Ovdje Grad Rijeka ostvaruje najbolje rezultate na razini cijelog programa. Također, prošle su godine Rijeci odobrena 2 projekta iz programa Horizon 2020 (Obzor 2020).

 

Realizacija kapitalnih projekata u kulturi u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture 2020.

Za realizaciju rekonstrukcije Palače šećerane koja postaje Muzej grada Rijeke i prenamjenu m/b Galeb u gradski muzej s pratećim ugostiteljskim i komercijalnim sadržajima, Gradu Rijeci je odobreno 68,89 milijuna kuna, odnosno 85% maksimalnog iznosa.

Rekonstrukcija ciglene kuće za smještaj Dječje kuće, ustanove koja će djeci, na njima prilagođen način, nuditi raznovrsne kulturne sadržaje, i T objekta za smještaj Gradske knjižnice će se sufinancirati europskim sredstvima u iznosu od 62 milijuna kuna.

 

Projekti Grada Rijeke u Urbanoj aglomeraciji Rijeka

Definirani projekti koji će biti sufinancirani u visini do 75% troškova projekta su iz područja napredne poslovne infrastrukture, energetske učinkovitosti, kulturne baštine u funkciji turizma, revitalizacije bivših industrijskih i vojnih zona, javnog prijevoza putnika, aktivnosti za nezaposlene te socijalnih usluga. Tu su Start-up inkubator za mlade u Rijeci i Start-up inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije, ali i projekti vezani za veću zaposlenost i integraciju mladih osoba koje nisu zaposlene, nisu u obrazovanju ili osposobljavanju (NEET skupina mladih). Projekti iz područja socijalnih usluga su uspostava digitalnih centara i edukacije u Klubovima za umirovljenike i starije osobe, programi podrške osobama s invaliditetom za samostalan život, nabavka vozila i opremanje call-centra za prijevoz osoba s invaliditetom te razvoj i provedba programa skrbi o dementnim osobama.

Energo će biti nositelj projekta energetska učinkovitost u području toplinarstva, odnosno obnove postojećeg sustava. Projektne aktivnosti obuhvaćaju obnovu i izgradnju proizvodnih pogona, obnovu i rekonstrukciju distributivne mreže, obnovu i rekonstrukciju toplinskih podstanica, IT sustav za upravljanje i nadzor te informiranje zainteresirane javnosti. Ukupna vrijednost projekta je 177,8 milijuna kuna.

 

Komunalna društva

KD Autotrolej nabavilo je 40 niskopodnih autobusa na stlačeni prirodni plin (pogon SPP) u sklopu plana uvođenja ekološki prihvatljivijeg goriva u javni gradski prijevoz. Riječ je o investiciji od 8,5 milijuna eura. Nabava autobusa subvencionirana je iz europskih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH u iznosu od 8,1 milijuna kuna.

KD Čistoća osigurala je sredstva za Izgradnju Centralnog reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga vrijednosti 3,4 milijuna kuna, uz sufinanciranje europskim sredstvima preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 2,17 milijuna kuna.

Dva mobilna reciklažna dvorišta vrijedna 1,4 milijuna kuna sufinancirana su s 40% iznosa, kao i nabava 8.775 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada vrijednih 9,86 milijuna kuna.

Nabava dva kamiona za odvoz otpada na stlačeni prirodni plin i višenamjensko komunalno električno vozilo vrijednosti 3,54 milijuna kuna sufinancirani su također s 40% iznosa, odnosno 1,45 milijuna kuna.

TD Energo je u toplinskom sektoru osigurao sufinanciranje u iznosu od 1,3 milijuna kuna rashladne stanice HNK Ivana pl. Zajca i nove plinske kotlovnice na Cvetkovom trgu, investicije vrijedne 4,27 milijuna kuna. U području javne rasvjete, sa 40% sredstava sufinancirana je zamjena starih ne-ekoloških svjetiljki s najmodernijim tipom LED svjetiljki u istočnom dijelu grada, vrijednu 1,08 milijuna kuna.